Supervisor: ERROR (spawn error) lỗi khi chạy Gunicorn

Mình gặp lỗi này khi chạy project Python của mình, dưới đây là file gunicorn.conf mà mình sử dụng. Các bạn tham khảo để kiểm tra lỗi. user@server:~$ sudo nano /etc/supervisor/conf.d/gunicorn.conf Nội dung: [program:project1] directory=/home/user/django_project/project1 command=/home/user/django_project/project1_env/bin/gunicorn project1.wsgi:application –workers 3 –bind 127.0.0.1:8080 –log-level info stdout_logfile =… Read More