Cách xóa lịch sử, thông tin đăng nhập Ubuntu

Bạn là quản trị viên Fedora/Debian/Ubuntu/Arch Linux muốn xóa tất cả thông tin, lịch sử đăng nhập, các câu lệnh khi người dùng đăng nhập và sử dụng trong hệ thống? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn các cách để xóa các thông tin đăng nhập

Xóa lịch sử đăng nhập của một user

Bạn có thể xem thông tin đăng nhập hệ thống bắng các câu lệnh sau:

LệnhFile logMô tả
last/var/log/wtmpLists successful login/logout history
lastb/var/log/btmpShows the bad login attempts
lastlog/var/log/lastlogShows the most recent login
user@server:~$ sudo lastlog
Kết quả
Username     Port   From       Latest
root       pts/1  58.9.251.71   Wed Apr 5 11:28:31 +0700 2023
daemon                   **Never logged in**
bin                    **Never logged in**
sys                    **Never logged in**
sync                    **Never logged in**
jessica      pts/1  58.9.251.65   Thu Dec 29 11:25:47 +0700 2023
pdnsd                   **Never logged in**
sshd                    **Never logged in**
news                    **Never logged in**

Để xóa lịch sử đăng nhập gần nhất các bạn sử dụng một trong các lệnh sau

user@server:~$ sudo lastlog --clear --user jessica
hoặc
user@server:~$ sudo lastlog -C -u jessica

Để xóa các lịch sử đăng nhập bạn sử dụng câu lệnh

user@server:~$ sudo echo > /var/log/wtmp
user@server:~$ sudo echo > /var/log/btmp

Xóa các câu lệnh đã thực hiện của một user (bash history)

Các câu lệnh đã thực hiện (bash history) nằm trong file .bash_history nằm trong thư mục của từng user. Để xóa ta dùng lệnh sau:

Quảng cáo

Ủng hộ website

user@server:~$ cd
user@server:~$ cp /dev/null > .bash_history

Tuy nhiên khi bạn đăng xuất thì các lệnh được lưu trong bộ nhớ sẽ được sao chép ngược vào file này, nên các bạn sử dụng thêm câu lệnh sau sẽ triệt để hơn

user@server:~$ cp /dev/null > .bash_history && history -c && exit

Bài viết sử dụng Ubuntu 20.0.4 . Chúc các bạn thành công

Add Comment