Hàm CAST trong MySQL / MariaDB

Cú pháp Hàm CAST trong MySQL / MariaDB chuyển đổi một giá trị hoặc biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Minh thấy hàm CAST so với hàm CONVERT chỉ khác nhau về cú pháp, còn chức năng thì… Read More