[Tiếng Hàn] Làm việc gì mất bao lâu thời gian

Để làm việc gì mất khoảng thời gian là bao lâu ta sẽ sử dụng cấu trúc câu

V는 데 + sự việc이/가 걸리다

hoặc

V + (으)려면 + sự việc이/가 걸리다

Ví dụ:

Quảng cáo

Ủng hộ website

1. Để sửa cái này mất ít nhất là 3 tiếng

이걸 고치는 데 적어도 3시간이 걸려요

적어도: ít nhất là

이걸 고치려면 적어도/최소한 3시간이 걸려요

최소한: tối thiểu là

2. Để đi đến đó mất bao lâu

거기까지 가는 데 얼마나 걸려요?

거기까지 가려면 얼마니 걸려요?

3. Từ đây đến đó mất chưa đến 30 phút

거기에 가는 데 30분도 안 걸려요

4. Từ đây đến đó chỉ mất khoảng 30 phút

거기에 가는 데 30분 밖에 안 걸려요

5. Để sạc đầy pin thì mất chút thời gian

완충하려면 시간이 좀 걸려요

6. Từ nhà chúng tôi đến bến xe bus đi bộ mất khoảng 15 phút

우리집에서 버스 정류장까지 걸어서 15분 밖에 안 걸려요

7. Cửa số 9 ga Hongdea hơi xa nên mất chút thời gian để di chuyển

홍대입구역 9번 출구까지 거리가 좀 있어서 이동하는데 시간이 좀 걸려요

Cấu trúc: 거리가 있다 : quãng đường, khoảng cách xa

Add Comment