Cài đặt MariaDB trên Ubuntu

MariaDB là một trong những cơ sở dữ liệu nổi tiếng nhất trên thế giới, được tạo ra bởi cùng các nhà phát triển MySQL, sau khi MySQL được Oracle mua lại và có vẻ sẽ đóng hoàn toàn thì MariaDB vẫn đang hoàn toàn… Read More

Foxit Reader Security Warning

Bạn mở 1 file pdf thì Foxit hiện cảnh báo bảo mật: “Foxit Reader has been opened by the following app without an valid signature. This may indicate a security issue. “ Cảnh báo này xuất hiện khi bạn bật 1 file pdf từ 1… Read More