Nén và giải nén zip, tar.gz và tar.bz2 trong Ubuntu Server

Mặc định khi bạn cài Ubuntu Server đã có các phần mềm hỗ trợ nén cơ bản như GNU Tar với định dạng tar, tar.gz , tar.bz2 . Một số định dạng khác như zip, rar, 7zip thì bạn cần cài đặt thêm các gói zip, unzip, rar, unrar, 7zip… Mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cơ bản các phần mềm này để nén file và folder.

Nén và giải nén tar.gz và tar.bz2

  • Định dạng GNU Tar ( .tar ) là một định dạng cũ sử dụng cho băng từ, định dạng này không phải dạng nén mà chỉ là dạng lưu trữ nhiều file vào 1 file thôi.
  • Định dạng GNU Tar GZ ( .tar.gz hay .tgz ) là định dạng nén gzip của định dạng tar phía trên
  • Định dạng GNU Tar bzip2 ( .tar.bz2 ) là định dạng nén của định dạng tar, kiểu nén này tỷ lệ nén tốt hơn gzip

Ta sử dụng các câu lệnh sau để nén và giải nén:

Nén và giải nén file với gzip. Câu lệnh gzip chỉ nén file, không nén được cả folder. Tùy chọn -k giúp giữ lại file đầu vào, còn tùy chọn -9 là tỷ lệ nén (bạn có thể chọn từ 1 – 9, mặc định là 1)

----- Nén -----
user@server~: gzip -k9 file1.txt

----- Giải nén -----
user@server~: gunzip file1.txt.gz

Nén và giải nén file với tar. Câu lệnh tar giúp nén cả file và folder.

----- Gom các file lại mà không nén -----
user@server~: tar -cvf ten_file.tar file1.txt file2.txt folder1 folder2

----- Nén file với định dạng gzip -----
user@server~: tar -zcvf ten_file.tar.gz file1.txt file2.txt folder1 folder2

----- Nén file với định dạng bz2 -----
user@server~: tar -jcvf ten_file.tar.bz2 file1.txt file2.txt folder1 folder2

----- Giải nén file -----
user@server~: tar -xvf ten_file.tar.gz

Giải nén tar đến một thư mục nào đó
user@server~: tar -xvf ten_file.tar.gz -C thu_muc_giai_nen

Nén và giải nén với zip

----- Nén -----
user@server~: zip -r ten_file.zip file1.txt file2.txt folder1 folder2

----- Giải nén -----
user@server~: unzip ten_file.zip

Giải nén uzip đến 1 thư mục
user@server~: unzip ten_file.zip -d thu_muc_giai_nen

Quảng cáo

Ủng hộ website

Add Comment