Cài đặt MariaDB trên Ubuntu

MariaDB là một trong những cơ sở dữ liệu nổi tiếng nhất trên thế giới, được tạo ra bởi cùng các nhà phát triển MySQL, sau khi MySQL được Oracle mua lại và có vẻ sẽ đóng hoàn toàn thì MariaDB vẫn đang hoàn toàn… Read More