Kết nối SSH tới Ubuntu Server bị chậm

Vấn đề gặp phải

Mình có 1 máy chủ Ubuntu Server đặt tại Vultr, ping tới đó rất nhanh nhưng khi ssh để kết nối với Server thì rất chậm. Mất khoảng 40 tới 60 giây mới hiển thị prompt để nhập password. Nhưng khi login thành công thì mọi thứ hoạt động rất nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nguyên Nhân

Sau khi tìm kiếm khá lâu trên Google, thì cuối cùng đã biết được nguyên nhân là do OpenSSH daemon trên Server sử dụng DNS để tìm kiếm ngược hostname của client (reverse lookup) để đảm bảo tính hợp lệ.

Khắc phục

Để khắc phục tình trạng kết nối chậm ssh này, các bạn sửa file /etc/ssh/ssh_config như sau:

user@server~: sudo vi /etc/ssh/ssh_config

Sau đó comment 2 dòng sau:

#GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPIDelegateCredentials no

Hoặc sửa lại dòng sau:

Quảng cáo

Ủng hộ website

UseDNS no

Sau đó restart lại ssh service

user@server~: sudo systemctl restart sshd

Kết quả là kết nối ssh của bạn sẽ trở lại bình thường. Chúc các bạn thành công

Bài viết sử dụng Ubuntu Server 20.10

Add Comment