Chia sẻ key active Office 2013

Để kích hoạt ( active ) bản quyền của Microsoft Office 2013 các bạn có thể thực hiện theo các cách sau:1. Sử dụng key kích hoạt (key active)2. Dùng phần mềm giả lập KMS (Key Management Service) – nói theo cách bình dân là… Read More

Các lệnh thường dùng để kiểm tra hệ thống CentOS

Lệnh kiểm tra phiên bản của CentOS # hostnamectl Kết quả: Static hostname: localhost.localdomain Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: a892989b0d8c43fab29fca961dbff24b Boot ID: c0a93bf57f61417ca8073b3847a73ab1 Operating System: CentOS Linux 7 (Core) CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7 Kernel: Linux 3.10.0-229.7.2.el7.x86_64 Architecture: x86_64 Lệnh # rpm –query centos-release… Read More