Cách thay đổi server’s hostname trong Centos

Hệ điều hành Centos
Hệ điều hành Centos

Trong một mạng, tên của máy tính (hostname) được quy định là duy nhất. Đối với hệ điều hành Linux bạn có thể nhìn thấy tên của máy tính khi bắt đầu đăng nhập hoặc nhìn thấy phía trước dòng lệnh [root@jamesvps]. Quy định đặt hostname như sau:

 • Có từ 2 đến 63 ký tự
 • Chứa ký tự chữ (từ a đến z) – không được sử dụng tiếng Việt
 • Chứa ký tự số (từ 0 đến 9).
 • Chứa ký tự gạch ngang (-) và chấm (.)
 • Phải mở đầu hoặc kết thúc bằng số hoặc chữ
 • Không trùng với những tên nhạy cảm như kiểu như admin, administrator, root, administrator
 • Nên đặt hostnames theo kiểu như mô tả về mục đích sử dụng, vị trí hay quốc gia…

Đối với CentOS 7/8 và RHEL 7/8 bạn có thể kiểm tra hostname bằng các lệnh

 • hostname – hiển thị tên đầy đủ
 • hostname -s – hiển thị tên rút gọn
 • hostname -f – hiển thị FQDN ( Fully Qualified Domain Name ) trong mạng
 • Hoặc xem ở trong file hostname bằng lệnh # cat /etc/hostname
Lệnh hostname trong Centos 7
Lệnh hostname trong Centos 7

Để thay đổi hostname bạn dùng lệnh bên dưới, để máy tính áp dụng tên mới thì cần phải khởi động lại.

Cách 1. Dùng lệnh hostnamectl

# hostnamectl set-hostname your-new-hostname
# hostnamectl
# init 6
hostnamectl command
Đổi hostname trong Centos 7

Cách 2. Thay đổi trong file /etc/hostname

Bạn có thể chỉnh sửa hostname bằng lệnh # nano /etc/hostname sau đó khởi động lại hệ thống để áp dụng tên mới

Chúc các bạn thành công.

Add Comment